Zioła od kuchni na międzynarodowej konferencji: Interdyscyplinarny wymiar zdrowia

” Zdrowie jest nierozerwalnie związane z życiem człowieka stanowiąc jedną z jego fundamentalnych wartości. Jednakże zdrowie nie jest czymś trwałym, danym człowiekowi raz na zawsze, to raczej proces zmagania sie z godzącymi w niego zagrożeniami mającymi swoje źródło zarówno w zjawiskach biologicznych organizmu, jak i w otaczającym go środowisku życia. Nie bez znaczenia jest także proces globalizacji, który dotyka każdej dziedziny życia, niosąc za sobą z jednej strony szanse, a z drugiej zagrożenia funkcjonowania współczesnego świata, także w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidulanym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jednostki przekłada się bowiem na zdrowie społeczeństwa. Z kolei od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.

     Nie sposób zaprzeczyć, że życie i zdrowie ludzkie, jako wartości nierozerwalnie ze sobą związane, potrzebują wyjątkowej ochrony. Wymaga to podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie zdrowia, a także na rozwiązywanie problemów związanych z chorobą, inwalidztwem i niepełnosprawnością. Ochrona życia i zdrowia człowieka sprowadza się zatem do zabezpieczenia jego praw w ustawodawstwie, co obejmuje m.in. konieczność stworzenia podstaw prawnych gwarantujących każdemu dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń”. WSIIZ

Na Konferencji poruszano następującą tematykę:

  1. Zdrowie – teoria i praktyka medyczna
  2. Społeczny wymiar zdrowia
  3. Prawna ochrona zdrowia człowieka
  4. Zarządzania usługą i produktem w obszarze zdrowia
  5. Zagrożenia zdrowia publicznego – wczoraj i dziś

Zioła od kuchni zaprezentowały tematykę: Potencjału terapeutycznego wybranych kwasów fenolowych oraz ich pochodnych – przegląd badań naukowych https://konferencja-wsiiz.pl/conf-data/intdimofhelth/files/Program%20konferencji%20”Interdyscyplinarny%20wymiar%20zdrowia”(3).pdf